Algemene voorwaarden

1. Toepassing  algemene voorwaarden

1.1 Alleen de algemene voorwaarden van BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF zijn geldig. Zij primeren op de algemene en bijzondere voorwaarden van onze klanten, tenzij een afwijking hierop uitdrukkelijk schriftelijk voorzien wordt in een document uitgaande van BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF.

1.2 Zowel BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF als de klant verklaren uitdrukkelijk dat de clausules in deze algemene voorwaarden niet kennelijk onevenwichtig zijn en overeenstemmen met de wil van partijen.

1.3 Ingeval van ongeldigheid van een clausule of deel van een clausule blijven de andere clausules of delen ervan onverminderd van kracht. In een dergelijk geval worden de (delen van) clausules die zo dicht mogelijk aansluiten bij diegene die door de partijen overeengekomen waren, van toepassing ter vervanging van de ongeldige (delen van) clausules.

2. Offertes en bestekken

Onze prijsoffertes zijn slechts geldig voor 1 maand, te rekenen vanaf de datum van het aanbod. Deze zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen van lonen, sociale lasten, materialen, taxaties, brandstofprijzen, transportkosten, verwerkingskosten, energiekosten en belastingen. (Voorgaande opsomming is bovendien niet limitatief). Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om onze prijzen in dezelfde verhouding aan te passen. 
De aanvaarding van onze prijsofferte houdt eveneens de aanvaarding van onze algemene voorwaarden in. 

3. Levering en uitvoering

3.1 De opgegeven termijn van uitvoering is steeds indicatief. Niet-naleving van deze termijn kan enkel aanleiding geven tot een schadeclaim of ontbinding van het contract, wanneer de levering of de aanneming niet is uitgevoerd binnen een redelijke termijn na ontvangst van een aangetekende verwittiging van de klant.

3.2 BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF kan voor de uitvoering van haar verbintenissen steeds beroep doen op onderaannemers.

3.3 De uitvoering van een werk of meerwerk zonder onverwijld protest van de opdrachtgever geldt als bewijs van het bestaan van de overeenkomst tot uitvoering van die opdracht in regie.

4. Gebreken

Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na uitvoering van de werken te worden verstuurd met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden de werken geacht aanvaard te zijn. 
Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de gebruikte materialen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF is niet aansprakelijk voor haar lichte fout of die van haar aangestelden.

5. Vroegtijdige beëindiging

Alle onderhoudscontracten worden afgesloten voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De onderhoudscontracten kunnen echter op elk moment door een van beide partijen worden beëindigd per aangetekend schrijven mits inachtname van een opzegtermijn van 6 weken. Ingeval deze opzegtermijn niet wordt gerespecteerd, is een opzegvergoeding verschuldigd die overeenstemt met het gedeelte van de opzegtermijn die niet gerespecteerd werd (de opzegvergoeding wordt dan berekend op basis van de gemiddelde wekelijkse vergoeding die werd aangerekend in het jaar dat de verbreking vooraf ging of in de periode die de verbreking voorafging indien dit nog geen jaar is). In geval van verbreking van de overeenkomst van onbepaalde duur voordat de overeenkomst in werking trad, wordt de opzegvergoeding berekend op basis van de voorzienbare aan te rekenen wekelijkse vergoeding.
In geval van annulatie of verbreking van een overeenkomst van bepaalde duur, heeft de andere partij de keuze tussen de gedwongen uitvoering of vorderen van de betaling van een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan de reeds uitgevoerde prestaties + 30 % van de waarde van de bestelde goederen en/of diensten, dit zonder dat afstand wordt gedaan van het recht op integrale vergoeding van de werkelijk geleden schade.
Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, neerleggen van een verzoek tot gerechtelijk akkoord en/of vrijwillige of gerechtelijke vereffening of kennelijk onvermogen van de klant.

6. Overmacht

Wanneer partijen ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, hebben zij het recht om het contract op te schorten of te beëindigen zonder vergoeding. Dergelijke gevallen van overmacht in hoofde van BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF zijn bijvoorbeeld brand, stakingen, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, opeisingen, oorlog, oproer, veranderingen in de economische toestanden die onder meer muntontwaardingen tot gevolg hebben, veranderingen in het douaneregime, epidemieën, ernstige ziekte, overstroming, natuurrampen, overheidsmaatregelen, faillissement van de leverancier, gewapende overval, extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke files,… Deze opsomming is niet limitatief.

7. Facturatie en betaling

7.1 Onze facturen zijn contant betaalbaar (uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum), behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. 
De aanvaarding van de factuur houdt eveneens de aanvaarding van onze algemene voorwaarden in. 
De factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum.

7.2 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag van de factuur zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele intrest ad. 10 % per jaar. Daarnaast zal het onbetaalde bedrag eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 € en een maximum van 2.000 €. Het niet betalen van een factuur geeft BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF de keuze tussen het van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opschorten van de uitvoering van eender welke prestatie tot de volledige betaling van alle openstaande schulden, in hoofdsom, kosten en intresten of tot de van rechtswege ontbinding van de overeenkomst zonder verdere ingebrekestelling. Bij wanbetaling van eender welke som worden alle niet-vervallen schulden opeisbaar.

8. Afwerving

Het is de klant verboden om gedurende de gehele periode van samenwerking en tevens gedurende een periode van 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking personeel, zelfstandige medewerkers, gewezen personeel of gewezen zelfstandige medewerkers van BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF en de met haar verbonden vennootschappen (die bij de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF betrokken waren) in dienst te nemen, dit noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks via dochter- of nevenvennootschappen, noch via een uitzendkantoor.
Het is de klant tevens verboden tijdens dezelfde periode met personeel, zelfstandige medewerkers, gewezen personeel of gewezen zelfstandige medewerkers van BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF en de met haar verbonden vennootschappen samen te werken op zelfstandige basis, zelfs niet wanneer deze persoon of personen een eigen vennootschap hebben opgericht.
Wat het gewezen personeel en de gewezen zelfstandige medewerkers betreft, neemt dit verbod een einde 6 maanden nadat de overeenkomst tussen het gewezen personeelslid/de gewezen zelfstandige medewerker en BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF of de met haar verbonden vennootschap werd beëindigd.
Elke overtreding ter zake zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van drie maanden brutoloon van de overgenomen werknemer of 3 maanden vergoeding van de overgenomen zelfstandige medewerker. Deze vergoeding wordt berekend op het loon/de vergoeding die de werknemer/zelfstandige medewerker verdiende voor het aantal uren dat hij /zij gemiddeld presteerde per maand bij de klant in de laatste 6 maanden dat hij/zij prestaties bij die klant verrichtte, met een minimum van 2500€ en onverminderd het recht van BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF om een hogere schadevergoeding te vorderen als zij bewijs levert dat de werkelijke schade die zij leed hoger is. 

9. Welzijnswet

Ingeval de werknemers of onderaannemers van BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF in de inrichting van de klant werkzaamheden moeten verrichten, is de klant ertoe gehouden de verplichtingen die op hem rusten inzake welzijn op het werk na te leven. De klant zorgt in naam en voor rekening van BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF voor de naleving van de maatregelen inzake het welzijn van de werknemers of onderaannemers van BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF bij de uitvoering van hun werk eigen aan de inrichting.
De klant geeft BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF de toestemming om gebruik te kunnen maken van de EHBO-koffer en/of medische dienst ter plaatse.
Toegang tot de werf: De klant staat ervoor in dat de werf vlot toegankelijk is voor alle werknemers of onderaannemers en materieel van BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF zodat de werkzaamheden tijdig en deugdelijk worden verricht.

10. Persoonlijke gegevens

BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die klanten en leveranciers meedelen (naam, voornaam, adres, tel., e-mail) voor doeleinden zoals het aangaan en uitvoeren van contracten. Zij bewaart deze gegevens tot 10 jaar na het beëindigen van de overeenkomst. Klanten en leveranciers hebben recht op inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hen betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor bijkomende informatie, raadpleeg de privacyverklaring die beschikbaar is op de website https://allworksinnovations.be/cookie-en-privacybeleid/

11. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk of van het Vredegerecht te Roeselare.
Alleen het Belgisch recht is toepasselijk.