Cookie- en privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 december 2021.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van onze website en op alle overeenkomsten en elke contactname met BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF en/of BV ALL WORKS CLEANING.
Door uw gegevens aan ons over te maken en/of gebruik te maken van onze diensten, respectievelijk onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring.

Verantwoordelijke organisatie

BV ALL WORKS SCHOONMAAKBEDRIJF, met zetel te 5670 Viroinval, Rue de la Villa Gallo-Romaine 43 en ondernemingsnummer 0871.328.432, met als vertegenwoordiger de heer Jurgen Degeyter en BV ALL WORKS CLEANING, met zetel te 5670 Viroinval, Rue de la Villa Gallo-romaine 29 en ondernemingsnummer 0898.925.823, met als vertegenwoordiger de heer Jurgen Degeyter zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.
U kan ons eenvoudig contacteren via e-mail op info@allworks.be of via het telefoonnummer 051/22 03 15.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@allworks.be of per telefoon op het nummer 051/22 03 15.
In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde toegang, etc.) waarbij uw persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn, zal u persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal gebeurlijk melding gemaakt worden bij de Privacy- commissie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adres
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Rekeningnummer
- Ondernemingsnummer/BTW-nummer

Voor ons klantenbeheer maken wij gebruik van een CRM en/of CMS pakket waarin wij de bovenvermelde gegevens bewaren.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van klanten worden verwerkt in de lijn van wat noodzakelijk is om het contract te kunnen uitvoeren, de verbintenissen die dit contract met zich meebrengen te kunnen afdwingen en om onze eigen boekhoudkundige verplichtingen te kunnen naleven.
De persoonsgegevens van de leveranciers worden verwerkt om de naleving van het contract te kunnen afdwingen en om onze eigen boekhoudkundige verplichtingen te kunnen naleven.
Het verstrekken van de voor- en achternaam en het adres door een klant is een contractuele verplichting. Indien deze gegevens niet verstrekt worden kan het contract niet uitgevoerd worden.

Rechtsgronden van de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
- u heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens
- de verwerking is noodzakelijk om het contract te kunnen uitvoeren
- de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op ons rust (o.m. gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingsaangifte)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De boekhouding wordt tot 7 jaar bewaard. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om aan te tonen dat wij onze verbintenissen nakwamen dan wel dat een leverancier/klant in gebreke bleef zijn verbintenissen na te leven worden 10 jaar bewaard (m.n. de verjaringstermijn voor een persoonlijke vordering).

Delen van persoonsgegevens met derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derden, zoals onder meer maar niet beperkt tot onze boekhouder, sociaal secretariaat, advocaat en websitebeheerder. Wij waken erover dat deze derden de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens eveneens respecteren en dat zij deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan uw computer worden geïdentificeerd.
Cookies worden bij uw bezoek aan onze website gebruikt om informatie te verzamelen (aantal bezoekers, duur van uw bezoek, etc.) en om de werking van onze website te vereenvoudigen. De cookies worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.
U kunt de cookies weigeren of blokkeren via uw internetbrowser. U dient er dan rekening mee te houden dat bepaalde inhoud van onze website mogelijks niet wordt weergegeven, en bepaalde applicaties mogelijks niet zullen functioneren.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, en kan steeds vragen deze te laten aanpassen, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken, of de gegevens te doen wissen.
U kan zich steeds verzetten tegen de verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens.
U heeft daarnaast het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om uw toestemming terug in te trekken.
Elke vraag of verzoek met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens kan u kosteloos aan ons per e-mail richten op het adres info@allworks.be.
Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden.

Privacy van kinderen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Indien u een ouder of een voogd bent en u kennis heeft dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verschaft, zonder uw toestemming, verzoeken wij u om ons te contacteren via info@allworks.be.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We kunnen van tijd tot tijd onze privacyverklaring bijwerken. Wijzigingen zijn consulteerbaar op onze website, of kunnen bij ons opgevraagd worden.
U wordt aangeraden om onze privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 | 1000 Brussel | commissie@privacycommission.be )

Roeselare 8 oktober 2021